Navigácia

O škole

Profil školy

Základná škola s materskou školou

Ul. P. J. Kerna 76, 031 01 Liptovský Mikuláš

 

 

 

Naša škola ponúka

 

·       sme školou rodinného typu, ktorá spája detí materskej školy

s 1. stupňom základnej školy,

·       vyučovanie a mimoškolskú činnosť uskutočňujeme v krásnom prírodnom prostredí na úpätí Nízkych Tatier,

·       na škole sa vyučujeme podľa jazykového variantu, t. j. od 3. ročníka sa žiaci povinne vyučujú cudzí jazyk - anglický

·       škola je zapojená do Projektu  Otvorená škola, Projektu Zdravá škola, plníme Projekt Adamko ... – na oboch zariadeniach,

·       vyučovanie zabezpečujeme kvalifikovanými, skúsenými pedagógmi,

·       pracujeme v zmysle zásad humánnej, rodinnej a otvorenej školy,

·       rešpektujeme zásady príjemnej, spokojnej a bezpečnej práce,

·       ZŠ s MŠ organizuje pre žiakov

                                 - plavecký výcvik

                                 - korčuľovanie , lyžovanie

                                 - školu v prírode

                                 - pravidelné návštevy kultúrnych podujatí

                                 - účasť na mnohých regionálnych súťažiach  

       

                       (výtvarných, športových, prírodovedných, literárnych...)

·       škola má výbornú spoluprácu s rodičmi a priateľmi MŠ a ZŠ,

·       aktívne pri práci spolupracujeme a žiakom školy ponúkame vyučovanie v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, múzeách J. Kráľa, Ochrany prírody, .....

·       škola má počítačovú učebňu, cvičebňu, výdajňu stravy, školský areál s preliezkami a oddychovými časťami,

        V materskej škole

                                  -  vyučujeme hravou formou anglický jazyk

                                 kvalifikovaným učiteľom,

                                  -  hru na flaute , 

                                         -  tanečný krúžok,

                                  -  ponúkame prácu v nových, estetických priestoroch

                                     s množstvom moderných didaktických pomôcok...

 

        V základnej škole

           -  vyučovanie v triedach s nižším počtom žiakov ( do 15),

           -  vyučovanie integrovaných žiakov,

           -   ponúkame zaujímavú, tvorivú, hravú a kolektívnu prácu v dvoch školských kluboch detí,

 

 

Naši žiaci v tomto školskom roku pracujú v  krúžkoch

1.    počítačový krúžok pre začiatočníkov

2.    počítačový krúžok pre pokročilých

3.    krúžok anglického jazyka pre 1. a 2. ročník

4.    športový krúžok

5.    výtvarný krúžok

6.    hudobno – spevácky krúžok

 

 

Podľa záujmu žiakov a rodičov zabezpečíme:

·       krúžok nemeckého jazyka,

·       hudobnú teóriu – smer detská hudobná kapela,

·       hra na flautu, gitaru,

·       zborový spev,

·       basketbalový krúžokŠkolský vzdelávací program

 

 

pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1

 

 

 

 

Školský vzdelávací program bol predložený riaditeľkou školy pedagogickej rade a Rade školy na vyjadrenie dňa 26.08.2008. Bol prijatý bez pripomienok.

 

 

 

 

 

 

 

                                

                 

            


Kde bocian priletí,

        tam je veľa dobrých detí.

            Tie bociana ochraňujú,

         prírodu si zveľaďujú...

                                                         

Školský vzdelávací program  pre 1. stupeň ZŠ

Kde múdrych detí jesto, tam nájdeš i bocianie hniezdo

Vzdelávací program

Stupeň vzdelania ISCED 1

Dĺžka štúdia: štyri roky

Vyučovací jazyk: slovenský 

Študijná forma: denná

Druh školy: štátna 

 

Predkladateľ: Základná škola s materskou školou

Názov školy : Základná škola s materskou školou

Adresa :   Ul. P. J. Kerna 76

IČO: 37977059

Riaditeľ školy: Mgr. Marta Jurčiová

Koordinátor pre tvorbu ŠVP : Mgr. Bistiaková Miriam

Ďalšie kontakty : Mgr. Jurčová E., Mgr. Švihrová J., p. vych. Kováčová M., Mgr. Frisová Z.

Zriaďovateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Adresa: Štúrova 1989/41

Kontakty : PaedDr. Ján Jurkovič

 

Platnosť dokumentu do: 30. júna 2011

I.                                     Všeobecná charakteristika školy

 

1. Veľkosť školy

     Základná škola s materskou školou je na Ulici P. J. Kerna 76 v mestskej časti okresného mesta Liptovský Mikuláš – Demänová. Tvorí vstupnú bránu  do Nízkych Tatier smerom k Pavčinej Lehote a do Jasnej. Škola leží v  lokalite s viacerými možnosťami turistického, vlastivedno-prírodovedného a športového využitia s rázom vidieckeho spôsobu života, ktorý nezabúda na ľudové tradície a zvyky. Je preto pochopiteľné, že samotné prostredie, okolie a spôsob života nás inšpirovalo k zameraniu tvorby štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP)  na environmentálnu výchovu.

     Naša škola je  neúplná s ročníkmi 1. - 4. V organizačnej zložke základnej školy máme 4 samostatné triedy, po jednej triede v každom ročníku s priemerným počtom žiakov v triede 14. Počet žiakov na ročníkoch I. stupňa je 52-55. Na základnej  škole sú vytvorené dve oddelenia školského klubu detí s počtom  všetkých zapísaných žiakov 49-52. V organizačnej zložke materská škola sú zriadené dve triedy s počtom detí od 38-40. Na škole sa žiaci v minulom školskom roku vzdelávali v krúžkoch: počítačovom pre začiatočníkov a pokročilých, výtvarnom, hudobno – tanečnom, športovom a krúžku anglického jazyka pre 1. a 2. ročník. Neďaleko školy je vojenská Akadémia gen. M. R. Štefánika, ktorej plaváreň naši žiaci v rámci plaveckých výcvikov  každoročne využívajú.

2. Charakteristika žiakov

    Našu školu navštevujú žiaci z mestskej časti Demänová a Bodice a z najbližších spádových obcí ako Pavčina Lehota a Demänovská dolina - Jasná. Dochádzajú však k nám  aj žiaci z mesta Liptovský Mikuláš, z Trstenej, z Trnovca. Teší nás, že v budúcom školskom roku budú našu školu navštevovať aj deti zo 17 kilometrov vzdialenej Partizánskej Ľupče, či z Liptovského Jána vzdialeného  od školy 15 km. Rodičia prejavujú  záujem o vyučovanie  v  škole z dôvodu nižších počtov žiakov v triede, hlavne s možnosťou vzdelávania  pre deti s poruchami učenia sa. Oslovila ich naša  škola ako škola rodinného typu .

     Už niekoľko rokov máme dobré skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s mentálnym postihnutím, poruchami učenia s  narušenou komunikačnou schopnosťou. Jeden žiak mal osobnú asistentku. Pri vyučovaní týchto našich žiakov  úzko spolupracujeme s odbornými inštitúciami a odbornými pracovníkmi a špeciálnymi pedagógmi z Pedagogicko - psychologickej poradne, Špeciálno -  pedagogicko - psycholoogickej poradne, s detským neurológom Dr. Pajorom a s PaedDr. Piačekovou z  Liptovského Mikuláša a s Detským integračným centrom.

 

3. Charakteristika pedagogického zboru

    Na škole pracujú kvalifikovaní  učitelia  s viacročnou pedagogickou praxou s aprobáciou pre I. stupeň a pre predškolskú výchovu, kvalifikovaná vychovávateľka pre Školský klub detí. Učitelia sa vzdelávali v oblasti výtvarnej  a etickej výchovy, špeciálnej pedagogiky. Nemáme kvalifikovaného učiteľa cudzieho jazyka, preto sme  sa prihlásili na štúdium anglického jazyka.

   Odbornú prácu na škole usmerňujú a koordinujú skúsené vedúce metodického združenia  pre I. stupeň a pre MŠ. Na škole pracovala výchovná poradkyňa, koordinátorka pre environmentálnu  a protidrogovú výchovu, výchovu pre manželstvo a rodičovstvo.

 

4. Organizácia prijímacieho konania :

     Škola je otvorená pre každého žiaka, ktorého zákonní zástupcovia prejavia záujem o vzdelávanie v našej škole.

5. Dlhodobé projekty:

    Škola je dlhodobo zapojená do projektu Zdravá škola – škola podporujúca zdravie, plníme v základnej škole aj v materskej projekt Adamko, zapojili sme sa do  projektu Detský čin roka, Na bicykli bezpečne, Bezpečne projekt pre 1. ročník, v rámci protidrogových aktivít do celookresnej konferencie, do projektu  Bocian, do Projektu Otvorená škola – oblasť športu, zrealizovali sme množstvo výtvarných, vedomostných, poznávacích a  športových aktivít , besied aj v rámci dní olympionizmu, stretnutí s významnými osobnosťami obce, mesta, besedou  s paraolympionikom, zreteľahodné sú aj vystúpenia žiakov pre občanov mestských častí a mesta pri viacerých spoločenských udalostiach ( napr.: vystúpenia žiakov k oslobodeniu, k mesiacu úcty k starším, k vianočným besiedkam a novému roku, ku Dňu matiek, veselice z príležitosti fašiangov,...), dlhodobé projekty v spolupráci s inými školami, napr.  O pohár riaditeľky školy, O tortu primátora mesta  v basketbale, výmenné športové aktivity, ...

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

     Na škole pracuje Rada školy, ktorú tvorí sedem členov. Stretnutia boli sporadické, členovia boli v súlade so zákonom informovaní o dianí na škole a hospodárení s finančnými prostriedkami, boli oboznámení so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy, ktorú bez pripomienok prijali.

     Na škole pracuje Výbor rodičovského združenia, ktorý tvorí deväť členov. Činnosť a zasadnutia rodičovského združenia sú plánované. Celoškolské stretnutie rodičov býva zvyčajne v I. štvrťroku nového školského roka. Triedni učitelia pravidelne informujú rodičov o výchovno-vyučovacích výsledkoch formou triednych konzultácií.

      Spolupráca s rodičmi je v škole výborná, rodičia sa aktívne aj tvorivo zaujímajú o dianie v škole, zúčastňujú sa uskutočnených brigád pri oprave nábytku, úprave školského areálu, či činnosti žiakov, napr. pri športovej akcii k dňom olympionizmu. Finančne i materiálne prispievajú pri organizovaní  rôznych aktivít školy, ( športové súťaže, kultúrne vystúpenia, podujatia v prírode, škola v prírode, školský výlet, MDD...).

     Spolupráca s inými partnermi a  subjektmi, ktorí školu podporujú a pomáhajú jej je na výbornej úrovni. Najväčšiu aktivitu vyvíja občianske združenie rodičov detí materskej školy. Oceňujeme dlhoročnú a trvalú spoluprácu s Mestským úradom Liptovský Mikuláš, s mestskou políciou a oporou  pre našu školu aj spolupráca s Klubom dôchodcov z Bodíc s ich vedúcim pánom Valigurom   a s Klubom dôchodcov z Demänovej v zastúpení  pani Zelinkovou. Veľmi dobrú spoluprácu máme s Pedagogicko - psychologickou poradňou, Špeciálno pedagogicko-psychologickou poradňou v Liptovskom Mikuláši ako aj PaedDr. Katarínou Piačekovou. Poskytujú nám odborný servis a poradenstvo. Spolupracujeme s Centrom voľného času, Mestskou políciou, Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva, Galériou P. M. Bohúňa, knižnicou G. F. Belopotockého, Liptovským múzeom Čierny orol,  zásluhou našich rodičov aj s Akadémiou  M. R. Štefánika...

    Škola má vytvorenú vlastnú webovú stránku, ktorá  nemá takú podobu ako by sme chceli, o čo sa chceme v budúcnosti intenzívnejšie zaujímať.

 

 

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

     Školu tvoria dve organizačné zložky materská škola a triedy základnej školy s ročníkmi 1.-4.

     Materská škola má dve veľké herne, dve spálne, úplné sociálne zariadenie so sprchou, WC a umývárkou pre deti a tiež pre zamestnancov. Súčasťou priestorov je aj miestnosť na prípravu, rozdelenie raňajok a olovrantu, ktoré sa varí, či pripravuje v školskej výdajni. Priestory sú novovybudované, spĺňajú zdravotné aj hygienické podmienky. V spojovacích priestoroch materskej školy, t.. j. na chodbe v skriniach a poličkách sú uložené mnohé didaktické pomôcky, knihy, leporelá, encyklopédie pre deti aj učiteľov.

     Základná škola má tri kmeňové učebne, jednu cvičebňu, ktorá je zároveň triedou pre najstarších žiakov, zborovňu pre panie učiteľky a pani vychovávateľku, riaditeľňu, počítačovú učebňu s 10 počítačmi, kde v tejto miestnosti je umiestnená skrinka s učebnicami. V škole máme kabinet pomôcok, ktorý slúži aj ako miestnosť pre pani upratovačku, WC chlapcov, dievčat, dve WC pre dospelých. V budúcnosti z hygienických a technických dôvodov by sme chceli tieto priestory všetkých WC zrekonštruovať a vytvoriť tým hygienické zariadenie pre žiakov – dievčatá a chlapcov a v priestore, ktorý by rekonštrukciou vznikol by sme získali ďalšiu menšiu miestnosť, ktorá by mohla byť využívaná ako trieda alebo klubovňa, čitáreň, herňa... pretože takáto miestnosť nám k vyučovaniu ako štvrtá trieda chýba. Školský klub detí má dve oddelenia, ktoré sú umiestnené v kmeňových dvoch triedach. ŠKD má dostatok pomôcok, hier, bohatý knižný fond, ktoré sú každoročne dopĺňané, v minulom školskom roku sme obidve oddelenia školského klubu detí doplnili novými kobercami na hranie a jedno oddelenie zariadili novou stienkou na knižky a hračky s poličkami, s písacím hracím stolom so šiestimi stoličkami a skriňou na hračky a didaktické pomôcky. Za nedostatok považujeme nedostatok metodických a didaktických pomôcok, obrazového materiálu, ako aj didaktickej a elektronickej techniky v kabinete prvého stupňa, ktorý z finančným dôvodov nemôžeme dopĺňať, čo robíme len sporadicky.

     Za posledné dva roky sa nám podarilo v základnej škole zakúpiť: 5 počítačov, viacúčelovú tlačiareň, notebook, nábytok do triedy a školského klubu detí, väčšie množstvo didaktických pomôcok, kníh do detskej knižnice... Vynaložili sme finančné prostriedky aj na kompletnú výmenu osvetlovacích telies vo všetkých triedach a sčasti vo WC chlapcov a dievčat, rekonštrukciu výmenu umývadiel v oboch sociálnych zariadeniach, vymaľovanie tried a zároveň v každej triede sme zhotovili keramický obklad pri umývadlách, vymaľovanie chodieb, vstupných a vchodových dverí , kompletne bolo opravené a zrenovované náradie v školskej cvičebni ( švédske lavice, lavičky, rebriny, ribstol, žinenky, novo vyrobené boli drevené kryty na radiátory, namaľovaná stena na vyučovanie pálkového  tenisu, kompletne počas prázdnin 2008 bola zrekonštruovaná podlaha v cvičebni, kde boli vybrúsené a viackrát nalakované  parkety s namaľovaním potrebných čiar... Sčasti bola opravená strecha a boli opravené a na niektorých miestach vymenené za nové odkvapové žľaby, bola uskutočnená revízia bleskozvodov a elektrických zariadení v celej budove, nainštalovaný a sfunkčnený alarm...

     V novovybudovanej časti základnej školy ( v rámci projektu z eurofondov z roku 2006) , ktorá je prepojená širokou chodbou so starou časťou je jedno WC pre žiakov a jedno pre dospelých. Škola má spoločnú jedáleň pre MŠ aj ZŠ. Novovybudovaná je výdajňa stravy a všetky príslušné miestnosti, ktoré ku školskej jedálni prináležia.

     Škola má primerane veľký školský areál, v ktorom je vytvorené v zadnej časti detské pieskovisko, oddychové plochy, umelý vrch na spúšťanie  najmenších detí MŠ v zime. Vzhľadom k plánovanému zameraniu školy by sme v budúcnosti chceli zmeniť architektúru doterajšieho výzoru školskej časti, t. j. časti základnej školy školského dvora, kde je doposiaľ betónová plocha na hry a nástupy žiakov, trávnaté ihrisko, kovové preliezačky, pieskové ihrisko.

    Väčšinu plánovaných zmien v budúcnosti bez aktívnej brigádnickej pomoci rodičov a finančného krytia nebudeme môcť uskutočniť.

8. Škola ako životný priestor

     Chceme, aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie,  všetci prežívali pocity radosti z úspechov v učení, z tvorivej práce a jej výsledkov, z detských hravých aktivít, z estetických zážitkov – zážitkového učenia. Výchovno-vzdelávací proces sme zamerali na humánne, priateľské vzťahy medzi deťmi a žiakmi, žiakmi a učiteľmi a rozvíjame s nimi prosociálne správanie s rešpektovaním individuality, potrieb a záujmov každej osobnosti. Kladieme neustále dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách.

     V škole máme množstvo informačných tabúľ, násteniek, na ktorých vyučujúci i žiaci prezentujú svoju tvorbu, projekty, výtvarné práce, športové výsledky, diplomy, ocenenia, prácu školského klubu detí.

   V súlade so zameraním školy chceme starostlivosť o školský areál prerozdeliť medzi jednotlivé triedy, aby si  žiaci pod pedagogickým vedením zveľaďovali školský  areál, budovali zeleň, ošetrovali, sadili  kry a stromy...

 

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

     Škola má zmluvu s firmou Livonec, ktorá nám zabezpečuje komplexný servis ohľadom pravidelného školenia, preškoľovania zamestnancov v oblasti BOZP pri nástupe do zamestnania a podľa potreby. Zamestnávateľ rešpektuje všetky ich usmernenia v oblasti BOZP a požiarnej ochrany, rešpektuje a dodržiava platnú legislatívu a spoločne s odborovou organizáciou, resp. zástupcom zamestnancov rešpektuje zásady Kolektívnej zmluvy, rieši prípadné požiadavky zo strany zamestnancov.

    Žiaci sú na začiatku každého nového školského roka rovnako ako pred každým odchodom z budovy školy, t. j. na výstavy, besedy, návštevy galérie... poučení o správaní sa mimo školy, bezpečnosti pri ceste autobusom, prechode cez mesto, ktoré je vždy zapísané do triednej knihy. Na začiatku školského roka sú oboznámení so Školským poriadkom, Bezpečnostným štatútom, Zásadami spokojnej, príjemnej a bezpečnej práce na škole a v školskom klube detí, s Pravidlami správania sa v cvičebni.

    Správanie žiakov je celoročne sledované, vyhodnocované a rodičia žiakov sú o ňom informovaní na triednických stretnutiach. Zreteľahodné je na našej škole to, že na pedagogických radách konštatujeme, že žiaden žiak nemá zníženú známku zo správania a dokonca je udelených množstvo pochvál. Škola vytvára pre žiakov bezpečné, hygienické a zdraviu vyhovujúce prostredie.

 

 

 

 

 

 

 

 

II.                 Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

 

    Sme škola rodinného otvoreného typu, ktorá je situovaná v prírodnom prostredí. Vzhľadom k nižšiemu počtu žiakov v triedach môžeme dokonale realizovať individuálny prístup k žiakom, rešpektovať ich osobitosti a potreby. Zapájame sa do športových a kultúrnych akcií, žiaci majú možnosť rozvíjať svoje záujmy a talenty v krúžkovej činnosti a činnosti v rámci ŠKD.

    Absolvent našej školy nadobudne základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudne základy pre osvojenie účinných techník učenia sa a rozvoj spôsobilostí. Získa predpoklady pre to, aby si vážil sám seba i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať, spolupracovať  a pomáhať iným. Škola dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a možností a bolo mu umožnené zažiť úspech.

     Naša škola zabezpečuje podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

 

 

1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )

     Naším cieľom je chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré podmieňujú ľudské hodnoty, správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti  za vzťah človeka k prostrediu. Máme záujem pripraviť žiaka pre život  v spoločnosti, schopného pracovať v kolektíve so seba motiváciou k celoživotnému vzťahu ku vzdelávaniu a ochrane prírody.

     Chceme, aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu, vážili si hodnoty vytvorené inými, ochraňovali ich a rozvíjali a pod. Nezabúdame ani na podporovanie talentov, osobností a záujmov každého žiaka, skvalitnenie spolupráce s rodičmi, verejnosťou. Chceme naďalej rozvíjať profesijný a odborný rast učiteľov.

    Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a seba hodnotenia žiaka. Intenzívne to bude v  prvých týždňoch septembra, v ktorých vyčleníme hodiny na vyučovanie, resp. akcie, zamerané na seba hodnotenie.  Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky. 

 

Realizácia:  

 

-       od septembra prerozdelíme školský areál medzi jednotlivé triedy a ŠKD,

-       orientovať pedagogické stratégie na riešenie úloh a tvorbu projektov s environmentálnym zameraním, turistikou,

-       žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa budú vyučovať podľa osnov špeciálnej školy v hlavných predmetoch a podľa upraveného individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu

 

Environmentálna výchova v ŠKD

      Proces výchovy pre žiakov  v ŠKD je najvhodnejší, ak je založený na zážitkovom poznaní. Aj tu platí princíp od známeho k neznámemu, od bližšieho k vzdialenejšiemu, ktorý je základným princípom environmentálnej výchovy. Od najmladšieho školského veku musí byť dieťa konfrontované s prírodou, budovať si vzťah k nej, neustále zdôrazňovať závislosť človeka na nej, pozorovať ju, porozumieť jej . Zdôrazňovať niekdajšiu veľmi silnú prepojenosť roľníka a jeho práce v nadväznosti na prírodný cyklus, obdobie roka, priblížiť deťom, ako človek s prírodou kedysi komunikoval, ako si zabezpečoval potravu, a tým aj  zdravie, hojnosť a prosperitu. Aby žiaci včas pochopili obrovský význam prírody v živote človeka.

      Ako môže žiak pochopiť globálne problémy životného prostredia, planéty, ak nepochopí lokálne eko problémy najbližšieho okolia. Budeme na žiakov preto pôsobiť v polohách environmentálnych aj regionálnych formou vychádzok do najbližšieho okolia, spoluprácou s múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva, spoluprácou s poľovníckym zväzom. Tvorbou výstaviek, eko kútikov, násteniek s fotografiami okolia, zvierat a rastlín, ktoré sú nám najbližšie, fotografiami z výletov. Vo výtvarnej činnosti prepojíme eko témy s grafickým prejavom detí.

Pomoc škole, prostrediu : formou citlivého správania sa k najbližšiemu okoliu – výchova k čistote, starostlivosť o interiér a exteriér školy práca v bio záhradke, budovanie a čistenie náučných chodníkov, upozorňovanie na zlé, neekologické správanie sa v okolí.

                                                                                                         

         Prehlbovať poznatky získané na hodinách prírodovedy spoznávaním najbližšieho okolia, vedieť sa orientovať v teréne, poznávať častí obce, chotárov, ich názov, častí honov, lúk, kopce a ekosystémy v nich, a tým ešte viac upevniť svoj citový vzťah k rodnej lokalite. Všetko toto má naučiť žiakov  šetrnému a všímavému postoju k svojmu prostrediu, počínajúc samozrejme najbližším prostredím.    

             Didaktické hry  v ŠKD na environmentálnu výchovu :

-       Plagát - Ty , domovina moja

-       Čítanie náučného textu

-       Ovzdušie naše každodenné

-       Tekutina najvzácnejšia - životodarné pramene.

    Vychádzky zamerané na témy:

     • Pôda živiteľka    
     • S úctou k stromu   
     • Pľúca  Zeme
     • Čo prírode škodí a čo nie
     • Človek ako priateľ prírody

 

 

 

 

 

 

Pozorovania, eko hry v prírode a v triede

September - oboznámenie sa s okolitou prírodou , chránenými územiami a výtvormi, nerastným   bohatstvom. 

                                                                                                                 

Október  - pozorujeme odlet vtákov , najmä našich bocianov             

               - uskutočníme zber plodov a semien pre potrebu lesnej zveri a prikrmovania vtáctva

 November - zhotovíme kŕmidlá  pre   vtákov    

                   - sledujeme opadávanie lístia, zbierame gaštany a pripravíme výstavku na tému Jesenné inšpirácie       

December- prikrmujeme vtáctvo                       

                  -usporiadame besedu s poľovníkom prípadne ochranárom prírody a jaskyniarstva

Január - pozorujeme stopy zveri, určujeme dreviny podľa kôry

Február -usporiadame besedu s členom horskej služby

              -  pripravíme si masky zvieratiek na školský karneval

Marec - pozorujeme prílet vtákov, robíme si denník príletu nášho bociana

            - poznávame prvé jarné kvety, 21.  marec – prvý jarný deň a Deň ochrany prírody

Apríl - 1. apríl Mesiac lesov a Deň vtáctva, poznávame dreviny podľa listových púčkov, výskyt prvých jarných kvetov, hniezdenie, začiatok kvitnutia agátu, pagaštana, kvety púpavy a fialky – graficky znázorníme ,skupinová práca detí       

Máj - pozorujeme kvitnúce jarabiny, rozkvitnutý orgován, kvitnúcu brezu, pozorujeme vtákov pri stavaní hniezd, začiatok kvitnutia ovocných stromov, prvý spev škovránka

        - usporiadame  výlet do mini sveta flóry a fauny chráneného územia  „Rybníky“

         - výlet na Jelšie –život pod kameňmi

Jún - mesiac poľovníctva, čistoty vôd, Svetový deň  životného prostredia

       - propagácia, letáky, plagáty – nástenka

       -výlety do prírody

       - návšteva Demänovský jaskýň

 

 

 

 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania

    Chceme byť školou s environmentálnym zameraním, na základe čoho máme v záujme formovať a rozvíjať osobnostné kvality žiakov, chrániť a zlepšovať životné prostredie. Ochrana a zlepšovanie životného prostredia vyžadujú utvárať, formovať a pestovať v žiakoch najmä tieto postoje a kvality osobnosti:

 1. vážiť si životné prostredie
 2. starať sa o živé organizmy
 3. rešpektovať aj názory iných
 4. tolerancia a otvorené zmýšľanie
 5. otvorenosť k novým myšlienkam

 

    Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete.

     Naši žiaci získajú vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné – chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj  k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod...

    Sme školou otvorenou, rodinného typu a v tomto duchu budeme využívať všetky naše dosiahnuté klady a eliminovať nedostatky.

 

Stupeň vzdelania

ISCED 1

 

 

3.Profil absolventa

 

     Absolvent 1.stupňa ZŠ by mal  svojím vystupovaním robiť  dobré meno škole, byť  schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť  schopný hodnotiť  svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie,  vedieť uzatvárať kompromisy,

byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť  si metódy štúdia a  práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť  si vedomý svojich kvalít.

 

    Má mať schopnosť vnímať prírodu ako celok, snažiť sa jej porozumieť a chrániť  ju. Poznať okolitú prírodu s jej chránenými územiami a výtvormi.

 

    Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pedagogické stratégie

 

     V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, seba hodnotenie.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností.

Naša škola spolupracuje s PPP, Pálkovým centrom, ktorí poskytujú odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

Pri  prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. Napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom.

     Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery prostredníctvom vyučovania a krúžkovej činnosti. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

     Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás  potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

 

     Naša škola podporuje výučbu pomocou didaktickej techniky, diskusií, besied, praktickej výučby, realizujeme projektové a zážitkové učenie, učenie v prírode, podľa možnosti absolvovanie pobytu žiakov v Škole v prírode.

     Z didaktických foriem vyučovania budeme využívať: integrované, skupinové, tematické vyučovanie v blokoch, kedy na vyučovaní budú striedané vyučovacie a výchovné predmety. Radi by sme využili formu blokového vyučovania, ktoré umožní zefektívniť výučbu prepojením viacerých predmetov, zníži záťaž na žiakov a zvýši náročnosť na prípravu učiteľov. 

    Vyučovacie metódy budú : primeranosti, názornosti, diferencovanosti... Dôsledne chceme dodržať, aby naša výchova, využívala metódy a formy práce, ktoré  budú  v súlade so zámermi školy.

    Pri určovaní pedagogických stratégií musíme využiť spojenie a úsilie všetkých pedagógov tak materskej ako i základnej školy, aby  škola spoločne rozvíjala kľúčové spôsobilosti. V tomto prípade ide o spojenie síl vyučujúcich.

 

1.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

   V našej škole sa už viac rokov vzdelávajú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Sú integrovaní v normálnych triedach, vzdelávaní podľa učebných plánov špeciálnej základnej školy. Pre žiakov podľa ich postihnutia pripravujeme upravené časovo - tematické plány. Zároveň sa títo žiaci vyučujú časť hodín výchovného určenia s ostatnými žiakmi v triede, plnia tie isté úlohy  a zadania, ale upravené primerane ich zvládnutiu.

 

  Žiaci individuálne vzdelávaní sa vyučujú v bežnej triede s ostatnými žiakmi, ale s individuálnym prístupom pri mentálnom postihnutí s osobným asistentom učiteľa, ale vyučujú sa aj v počítačovej učebni alebo inej voľnej triede ak to zadanie, či téma predmetu vyžaduje. V každej triede, kde sa vyučuje takýto žiak má vlastnú samostatnú lavicu, prípadne s miestom na odkladanie rôznych kníh, metodických pomôcok, učebníc, predlôh... Žiaci majú v svojej blízkosti počítadlo s magnetickou tabuľkou, nástenné tabule alebo iné pre žiaka  a učiteľa potrebné pomôcky. Všetci žiaci sa vyučujú podľa učebníc a pracovných zošitov špeciálnej základnej školy, ktoré sú žiakom, rodičom i asistentke poskytnuté aj domov.

 

     Škole má niektoré učebné a kompenzačné pomôcky, v prípade potreby sme schopní ich zabezpečiť.

 

     Pri práci s integrovanými deťmi úzko spolupracujeme s odbornými inštitúciami, ktoré zastrešujú vyučovanie týchto žiakov. Doposiaľ sme veľmi aktívne spolupracovali so Špeciálnou pedagogiko –psychologickou poradňou, hlavne Mgr. Jankou Staršíchovou, Detským integračným centrom s Dr. Švolíkovou, s Pedagogicko – psychologickou poradňou v Liptovskom Mikuláši. Všetky zariadenia s nami spolupracujú po odbornej, poradeneckej, konzultačnej, hodnotiacej stránke. Táto spolupráca je orientovaná aj na rodičov týchto detí. Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní podľa vopred odporučených a na pedagogickej rade odsúhlasených a prijatých materiálov – metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s mentálnym postihnutím...

 

    Žiaci so zdravotným postihnutím sa na našej škole doposiaľ nevyučovali. Škola nemá vytvorené bezbariérové vstupy, prechody a sociálne zariadenia. V prípade záujmu zo strany rodičov o vzdelávanie takýchto detí sme bezbariérové zabezpečenie schopní vykonať v spolupráci so zriaďovateľom.

    Škola má vytvorené podmienky priestorovo aj materiálne pre vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýchodneného prostredia, ale tohto času  je takého dieťa len v materskej škôlke.

    Všetci naši žiaci pri  vzdelávaní dosahujú výsledky v zmysle úspešnosti plnenia osnov pre základné školy, doposiaľ sme nemali na škole výrazne nadaného žiaka. Žiakom, ktorí sú úspešnejší a šikovnejší vyučujúci na hodinách pripravia samostatné úlohy, zadania, práce.

 

     Zameranie školy na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa kategórie, resp. otvorenosť školy pre všetkých žiakov je rozpracované v časti:

 

      - so zdravotným znevýhodnením,

- zo sociálne znevýhodneného prostredia,   

-  s nadaním.

 

a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením:

 

-       zameranie školy  je vhodné aj pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, resp. otvorenosť pre všetkých,

-       priestorové úpravy, ktoré škola realizovala (napr. bezbariérový prístup, úpravy v triedach, úprava hygienických zariadení, zriadenie rehabilitačného oddelenia, vytvorenie tried na individuálne alebo skupinové vyučovanie týchto žiakov a pod.),

-       spolupráca so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie (centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie), resp. so špeciálnou školou,

-        odborné personálne zabezpečenie (servis školského špeciálneho pedagóga, špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, psychológa, logopéda, výchovného poradcu, asistenta učiteľa, rehabilitačnej sestry, absolvovaná odborná príprava pedagogických pracovníkov školy a pod.), utvorenie a práca odborného tímu,

-       spolupráca s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby,

-       materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie týchto žiakov (špeciálne učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky a pod.),

-       individuálny výchovno-vzdelávací program (stručná charakteristika, kto ho vypracováva, spolupráca so zákonným zástupcom),

-       špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov,

-       špecifické vyučovacie predmety, ktoré sa na škole vyučujú vo vzdelávaní týchto žiakov,

-       špecifiká, ktoré škola zabezpečuje vo vzdelávaní týchto žiakov (napr. posunková reč pre žiakov so sluchovým postihnutím, špeciálne počítačové programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, fyzioterapeutická starostlivosť a pod.).

 

b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia – doposiaľ nemáme takýchto žiakov, ale sme schopní im zabezpečiť vzdelávanie.

 

c) Žiaci s nadaním:

 

-       škola bude schopná poskytnúť vzdelávanie pre nadaných žiakov v oblasti environmentálnej výchovy, turistiky,

-       priestorové úpravy by pri vzdelávaní týchto žiakov nebolii potrebné, vhodná by bola už vyššie spomínaná klubovňa. Aj v prípade vzdelávania žiakov v bežnej triede máme záujem vytvoriť špeciálnu učebňu s prírodno - vlastivedným zameraním s dostatočným množstvom   prírodnín,

-       hornín  a nerastov ako aj obrázkového a didaktického materiálu zvierat, rastlín, herbárov ...,

-       neodmysliteľná je pre nás spolupráca s múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva a inými inštitúciami prírodovedného a turistického charakteru z dôvodu poradenstva, vzájomných konzultácií, pomoci pri besedách, praktických činnostiach so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie,

-       našu prácu oprieme aj o spoluprácu s externými odborníkmi (učiteľmi školy vyššieho stupňa, pracovníkmi výskumných a vývojových inštitúcií, výrobných závodov, horskou službou,  a pod.),

-       radi využijeme a uvítame pomoc a spoluprácu zo strany rodičov a priateľov školy, cenná je a bude spolupráca s dôchodcami v obciach,

-       z finančných prostriedkov získaných zo zberových činností zabezpečíme vzdelávanie nadaných žiakov, ale aj ostatných  (špeciálne učebnice, encyklopédie, alternatívne učebné materiály, učebné pomôcky, výpočtová a rozmnožovacia technika a pod.),

-       so žiakmi, ktorí budú mať nadanie budeme individuálne pracovať a pripravovať ich na súťaže prírodovedného charakteru,

-       pre žiakov so záujmom, či nadaním sme schopní vytvoriť priestor na vzdelávanie a poznávanie aj v mimovyučovacom čase, t. j. na krúžkovej činnosti, či v práci ŠKD.

 

 

 1. Začlenenie prierezových tém

     Prierezové témy budú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.           Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

 

Vnútorný systém hodnotenia  kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

      Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov na našej škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

      Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

-       pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzame z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov vzdelávaných v základnej škole,

-       budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných,

-       hodnotenie budeme robiť na základe vopred prijatých kritérií, ktoré budú odsúhlasené na pedagogickej rade a podľa ktorých budeme  sledovať vývoj žiaka a rozvoj jeho schopností v oblasti environmentánej výchovy a ostatných predmetov.

-       pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

 

Práce v hodnotiacom portfóliu v 1. ročníku:

Povinné práce v hodnotiacom portfóliu:

a/  Vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov

b/   Prezentovanie ľubovoľnej témy

 

Voliteľné – vychádzame z toho, čo je obsahom vzdelávania v 1. ročníku:

 

      1.    Vedieť pomenovať kraj a oblasť, kde žijeme, bývame, chodíme do školy.

 1. Ovládanie  symboliky loga školy, prípadne  triedy ak si vytvorí.
 2. Zapojenie sa do školského časopisu – príspevky, maľba, hádanky, krížovky...
 3. Zapojenie sa do ročníkového projektu.
 4. Výsledky zo súťaží.
 5. Herbár sušených rastlín.
 6. Poznať rastlinstvo a zver okolia Liptova.
 7. Leporelo zvierat.
 8. Využiť výtvarne i pracovne  poznatky z hodín z prvouky, environmentálnej výchovy...

 

 

 

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

    Hodnotenie zamestnancov sa bude realizovať pri pravidelnom slovnom verejnom vyhodnocovaní na základe:

·         Pozorovania pri nepriamych hospitáciách

·         Rozhovorov

·         Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže,  úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.)

·         Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa

·         Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti, úspešnosti na súťažiach a pod.

·         Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov verejnosťou, Radou školy, rodičovským združením

·         Vzájomné hodnotenie učiteľov kolegami pri vzájomných hospitáciách, otvorených hodinách, rozhovoroch, besedách...

 

 1. Hodnotenie školy

 

    Cieľom nášho hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako žiaci zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.

 

Dôraz je kladený na dve veci:

- konštatovanie úrovne stavu,

- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 

 • Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe,  ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
 • Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
 • Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení.

 

Monitorujeme pravidelne:

·         Podmienky na vzdelanie

·         Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi

·         Prostredie – klíma školy

·         Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania

·         Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

·          Výsledky vzdelávania

·         Riadenie školy

·         Úroveň výsledkov práce školy  

 

Kritériom pre nás je:

 • Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, verejnosti
 • Kvalita výsledkov

 

 Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 

 • Dotazník pre žiakov a rodičov, napr.:

             Ako hodnotíte vývoj svojho dieťaťa na škole?

     a) rozvoj osobnosti b) rozvoj vedomostí c) rozvoj myslenia d) rozvoj správania

     e)rozvoj komunikačných spôsobilostí f) rozvoj počítačovej gramotnosti

     g) rozvoj všeobecnej vzdelanostnej úrovne h)ako hodnotíte školskú disciplínu

     i) ako  ste spokojní s využitím mimovyučovacieho času Vášho dieťaťa ...

 • Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach ...
 • Úspešnosť prijatia žiakov do 5. ročníky a osemročného gymnázia v meste   


Názov školy: ZŠ s MŠ P. J. Kerna 76

Liptovský Mikuláš

Adresa: Ul. P.J. Kerna 76

Liptovský Mikuláš - Demänová

Tel. číslo:

044- 5549256

Fax:

 

www.

e-mail:

riaditel@zskernalm.edu.sk

Riaditeľ:

Mgr. Marta Jurčiová

Zástupca RŠ pre MŠ

Katarína Kellová

Zástupca pre 5-8

Rada školy počet členov

7

Predseda RŠ

Ing. Králik Václav, PhD.

Rada rodičov počet členov:

11

Predseda RR

Mgr. Berníková Zuzana

Poradné orgány školy:

Metodické združenie 1.-4., Rada školy, Združenie rodičov, Gremiálna rada školy,

  

Údaje  o počte žiakov:

Počet

žiakov

                         Z toho

dievčat          rómov          integrovaní

Počet

tried

Počet

ž. 9.roč.

Počet

tried 9 roč.

Priemerná

naplnenosť

Počet

detí ŠKD

Počet odd.

ŠKD

Priemerná

naplnenosť

 

51

 

26

0

2

4

 

 

12,75

47

2

23,5
 

Údaje o počtoch detí zapísaných do 1. ročníka

Počet zapísaných do 1. ročníka:

13

Počet prijatých do 1. ročníka:

14

 

Údaje o prijatí na stredné školy

Typ školy

Dĺžka štúdia

Počet prihlásených

Počet prijatých

% úspešnosti

Gymnázium 8 r.

 

3

1

33,3 %

Gymnázium 5 r.

 

 

 

 

Gymnázium 4 r.

 

 

 

 

Združené stredné školy            3 r.

 

 

 

 

Združené stredné školy            4 r.

 

 

 

 

Združené stredné školy            5 r.

 

 

 

 

Stredné odborné učilište         3 r.

 

 

 

 

Stredné odborné učilište         4 r.

 

 

 

 

Odborné učilište

 

 

 

 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

 

Slov. jazyk

Prvouka  Aj

Vlastiveda

Matematika

Prírodoveda

Celkom

1.. ročník

1,0

1,0          -

-

1,0

-

1,0

2. ročník

1,38

1,0          -

-

1,30

-

1,22

3. ročník

1,61

-           1,84 

1,69

1,46

1,69

1,65

4. ročník

1,75

-            1,70

1,70

1,40

1,40

1,58

Poznámka: Škola má nemá v ročníkoch 1 – 4 slovné hodnotenie.**Nevhodné prečiarknúť.** Priemerný prospech určujú školy v prípade slovného hodnotenia podľa Pokynu Ministerstva školstva SR č. 1/2006-R

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov v ročníkoch 5 – 9

Predmet

5. roč.

6.roč.

7.roč.

8. roč.

9. roč.

Slov.jazyk

 

 

 

 

 

Cudzí jazyk

 

 

 

 

 

Dejepis

 

 

 

 

 

Zemepis

 

 

 

 

 

Ov

 

 

 

 

 

Matematika

 

 

 

 

 

Fyzika

 

 

 

 

 

Chémia

 

 

 

 

 

Prírodopis

 

 

 

 

 

Tech.vých.

 

 

 

 

 

Výtv.vých.

 

 

 

 

 

Hud.vých

 

 

 

 

 

Tel.vých.

 

 

 

 

 

Nep.pred.1

 

 

 

 

 

Nep.pred.2

 

 

 

 

 

Nep.pred.3

 

 

 

 

 

Spolu priemer:

 

 

 

 

 

 

Výsledky externých meraní Monitor  9

Počet žiakov:

Jazyk

Matematika

Úspešnosť

známka

úspešnosť

známka

úspešnosť

 

 

 

 

 

 

Údaje o počte zamestnancov ku dňu koncoročnej klasifikácie

Počet pedagogických zamestnancov

Počet kvalifikovaných

Počet nekvalifikovaných

Počet dopĺňajúcich si kvalifikáciu

ZŠ 6

6

0

0

Počet nepedagogických zamestnancov :

1 upratovačka, 0,3 hod. ekonomická zamestnankyňa

vykurovacie obdobie – 1 kurič

 

 

 

Odbornosť vyučovania podľa predmetov v ročníkoch 1. – 4. v %

SJaL

Prvouka

Vlastiv.

Matem.

Prírod.

Prac.v.

Vv

Hv

Tv

PP 1

AJ

NP 2

1.roč. 100

100%

-

100%

-

100%

100%

100%

100%

-

 

2. roč.

100

100%

-

100%

-

-

100%

100%

100%

-

 

3.roč.

100

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

 

4.roč.

100

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

   0 %

 

Spolu:

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

  0%

 

 

 

Odbornosť vyučovania podľa predmetov v ročníkoch 5. – 9. v %

 

SLaL

C.jaz.

Dejep.

Zem.

Ov

M

F

CH

Prír.

Tech.vých.

Vv

Hv

Ev/N

NP

5. roč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. roč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. roč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. roč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. roč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

FORMA

Počet

Priebeh v školskom roku 2006/2007

začalo

pokračuje

ukončilo

ITK

 

 

 

 

MPC - ŠKD , MŠ

3

2

1

2 roku 2007

UK Ba- rozš. štúdium

AJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o zapojenosti sa do súťaží

Názov súťaže

Okres

Kraj

SR

I.

II.

III.

I.

II.

III.

I.

II.

III.

Mat. olympiáda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzikálna olympiáda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemická olympiáda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologická olympiády

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografická olympiáda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympiáda AJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympiáda Fr.J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympiády NJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympiáda RJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympiáda ľud. práv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytagoriáda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európa v škole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo mám rád Slovenčinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Uvádzať len I., II. a III. miesto. Slávik Slovenska 3.miesto v okrese

 

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená

 

Názov projektu- získaná suma v Sk

Od roku

Škola podporujúca zdravie, projekt   Adamko

1998 – 0 Sk

Škola hrou- PC / certifikát

2006 – 0 Sk

Detský čin roka

2002 – 0 Sk

Poďme spolu, podporíme našu školu

1999 – 0 Sk

MŠ- Krok za krokom

2006 – 0 Sk

Bezpečná komunita – komunita je náš domov

2008 – 0 Sk

 

 

 1. Prezentácia školy na verejnosti (aktivity)

 

 

      -     Kultúrne programy pri pomníkoch k SNP a Oslobodeniu v Demänovej,

            v Bodiciach

-       Vystúpenie žiakov pri príležitosti mesiaca úcty k starším – KD Demänová

-       Kultúrny program pre jubilantov – KD Demänová

-       Novoročné  stretnutie dôchodcov v Kultúrnom dome Demänová – vystúpenie žiakov s programom

-       Vystúpenie žiakov pri príležitosti oslavy jubilantov v KD Bodice

-       Vystúpenie žiakov pri príležitosti oslobodenia mesta ( apríl) – KD  Bodice

-       početná účasť detí a žiakov školy na Behu oslobodenia Bodíc

-       Deň matiek – vystúpenie žiakov s programom

-       Vianočná besiedka s príchodom Mikuláša za účasti rodičov

-       zberové aktivity- 1. miesto v rámci mesta v zbere papiera

-                                -  železný šrot - vylepšenie materiálnej stránky školy

-       karneval so sprievodom masiek v  škole

-       absolvovanie veku primeraných súťaží v meste, okrese i v SR- literárne, spevácke, výtvarné, prírodovedné, športové ...

     -     prijatie učiteľov z Estónska spojené s prehliadkou školy, výmenou skúseností

     -     účasť žiakov na tvorivých dielňach v Múzeu K. Sokola

     -     spolupráca pri besedách a akciách mestskej polície, múzeí v meste

     -     na Výzvu priameho natáčania televízie Liptov  zapojenie sa do celoslovenskej

           akcie a realizácia  Projektu Stonožka pri príležitosti Dňa zeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti (výsledky, závery, kľúčové pozitíva, hodnotenie jednotlivých oblastí, oblasti vyžadujúce zlepšenie)

 

Odpísané zo Správy  o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej v dňoch 13.11.2007 – 15.11.2007 v ZŠ s MŠ Demänová:

 

      Celkové hodnotenie školy je dobré, porovnateľné s nameranými výsledkami z komplexných inšpekcií v šk. r. 2006/07 v základných školách na území v Slovenskej republike  a v základných školách v pôsobnosti Školského inšpekčného centra Žilina.

 

    Silnou stránkou je individuálny prístup učiteliek k žiakom vo VVP, čo podporuje rozvoj ich vedomostí, schopností a zručností.

    Zlepšenie si vyžadujú vnútorné priestorové podmienky vo vzťahu k chýbajúcej učebni pre žiakov, zabezpečenie odbornosti anglického jazykavybavenie školy potrebnými učebnými pomôckami.

 

    Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch inšpekčnej činnosti Štátna školská inšpekcia  uplatňuje voči vedúcemu zamestnancovi   tieto opatrenia:

1. odporúča

a ) analyzovať a zverejňovať výsledky kontrolnej a hospitačnej činnosti,

b ) v spolupráci so zriaďovateľom  zabezpečiť dobudovanie jednej učebne a vybavenie  

     školy učebnými pomôckami.

 

 

 

*Vyplniť len ak v školskom roku bola vykonaná inšpekcia  ŠŠI

 

 

Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach

 

    Priestory na vyučovací proces sú vhodné, spĺňajú priestorové i hygienické podmienky.

Tri učebne sú priestranné a majú štandardné vybavenie. Učebňa 4. ročníka je umiestnená v cvičebni, čo spôsobuje, že na výchovno-vyučovací proces, t. j. na 3 hodiny v pondelok a na 3 hodiny v piatok sa žiaci sťahujú a vyučujú v tej triede, ktorá na telesnú výchovu. Počas malých prestávok sa žiaci môžu zdržiavať vo svojej triede. Počas prázdnin bola podlaha v cvičebni kompletne vybrúsená, nalakovaná a boli namaľované farebné orientačné body a čiary.

Na vyučovanie hodín telesnej výchovy sa využíva aj školský dvor, ktorý nemá ihrisko a prírodné prostredie okolia školy. Cvičebňu využíva pravidelne i organizačná zložka školy – materská škola.

   Východno-vzdelávacia činnosť Školského klubu detí  sa realizuje v triedach v dvoch oddeleniach. Školský dvor poskytuje žiakom vhodný priestor počas rekreačnej činnosti v ŠKD aj na relaxáciu počas veľkej prestávky.

    Škola má dostatočný počet učebníc a pracovných zošitov, sú efektívne využívané vo vyučovacom procese. Každá trieda má k dispozícii viacúčelové rádio.

   Žiacka a učiteľská knižnica nemá samostatné priestory sú umiestnené v zborovni a triede. Knižničný  fond je pestrý, bohatý, priebežne dopľňaný novými titulmi.

   Škola má  primeraný  dostatok učebných pomôcok, mnohé dostupné sú zastarané. Plnenie učebných cieľov panie učiteľky podporovali svojpomocne zhotovovanými učebnými  a metodickými pomôckami.

    V priebehu školského roka bol kabinet 1.-4. obohatený o nástenné obrazy – tabule s normalizovaným písmom do každej triedy, súbor nástenných obrazov zo slovenského jazyka, prvouky, vlastivedy,  boli zakúpené 4 počítače, tri viacfunkčné rádioprijímače aj za finančnej pomoci  rodičovského združenia a zberových akcií školy.

    Škola má vlastnú počítačovú učebňu spolu s 10- timi počítačmi. PC  učebňa bola žiakmi využívaná na vyučovacom procese, pri tvorbe projektov, na krúžkovej činnosti, či rannej a popoludňajšej činnosti ŠKD.

   Z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a zriaďovateľa rekonštrukciou sa už vytvorili priestory pre školskú jedáleň a výdajnú kuchyňu.

   Za nedostatok vo vybavení  školy považujem nevhodné až zastarané WC a pisoáre vo WC dievčat aj chlapcov. Kontrola z hygieny nepoukázala na nevhodnosť týchto priestorov, lebo ich udržujeme na čo najlepšej hygienickej úrovni. Rekonštrukciou týchto priestorov by škola získala vhodné WC a triedu, či klubovňu, ktorú by sme využívali počas hodín telesnej výchovy, či ako klubovňu.

  Počas školského roka bola uskutočnená v celej škole komplexná revízia elektrospotrebičov a bleskozvodov. Napriek trojročnej požiadavke na revíziu kontroly komína táto po urgencii v jeseni ku dnešnému dňu nebola ešte vykonaná.

 

Aké boli stanovené koncepčné ciele školy a ako ich škola splnila

Ciele

Plnenie

- kvalifikovanosť pedagogického zboru

 

- uplatňovanie tvorivo humanistickej výchovy  v edukačnom procese  školy , kladný vzťah všetkých zamestnancov k deťom a rešpektovanie individuality žiakov

 

- výchova k zdravému životnému štýlu,  ochrane životného prostredia

 

- široká ponuka vzdelávacích  aktivít pre nadané deti aj pre žiakov vyžadujúce si individuálnu starostlivosť,

 

-zabezpečiť priestory pre deti MŠ a ZŠ

 

-zabezpečiť dostatočnú naplnenosť tried

 

-vytvoriť podmienky pre bezproblémový prechod detí MŠ do ŽS a prechod žiakov z 1.st. ŽS na 2. st.

 

 

splnené

 

 

splnené, čo potvrdila aj inšpekcia

 

vytvorili sme podmienky na uplatňovanie prvkov z alternatívnej metodiky „Krok za krokom „

 

 

 

 

splnené úloh ŠPZ a Adamka

 

 

 

splnené za aktívnej spolupráce PPP, DIC, ŠPPP

 

 

 

 

 

splnené

 

 

splnené čiastočne aj keď počet žiakov bol zvýšený,

každá trieda sa vyučovala v samostatnej triede

 

splnené

ohlasy na prijatých žiakov v 5.roč. zo ZŠ Demänovská cesta sú zo strany vedenia školy i vyučujúcich pozitívne.

 

 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchova a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

SWOT ANALÝZA

Silné stránky

 

-       kvalifikovanosť pedag. zboru a pozitívny vzťah všetkých zamestnancov školy ku deťom

-       veľmi dobrá spolupráca s MŠ

-       kvalitná príprava detí na vstup do ZŠ

-       výborná spolupráca s rodičmi

-       zdravé prostredie, rozvoj environmentálnej výchovy

-       rozvoj počítačovej gramotnosti

-       vyučovanie AJ ako povinného predmetu

-       športová príprava- plavecké výcviky,  lyžovanie, loptové hry

-       zberové aktivity - papier, železný šrot

-       vyučovanie detí s problémami integrovanou formou aj z dôvodu nižšieho počtu žiakov v triede

Slabé stránky

 

       -      dostatočný, ale nízky počet žiakov v triedach

-       zastarané a opotrebované vybavenie sociálnych zariadení a kotolne na pevné palivo

-       najväčšia nevýhoda školy je nedostatok finančných prostriedkov , ktoré by sme mohli využiť na rekonštrukciu priestorov, výmena netesniacich okien, výstavba ihriska, zakúpenie nového školského zariadenia do tried a školskej jedálne, na obnovu metodického  kabinetu, ...    

 

Príležitosti

 

-       vhodná poloha školy-príroda v NAPANTe

-       spolupráca s NAO – poskytnutie plavárne

-       výstavba nových rodinných domov a prestavby rodičovských domov a bytov ( príchod mladých ľudí)

-       aktívne spolupráca s PPP,ŠPPP, DIC

 

 

Ohrozenia

 

-       demografický vývoj s kolísavými ukazovateľmi

-       nezamestnanosť a zlá finančná situácia mladých rodičov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa môže obsahovať bod č. 2 Vyhlášky č. 9/2006

 

Iné kultúrne akcie, besedy, prednášky, výstavy ...:

 

11.10. – Starostlivosť o zvieratá v zime – Múzeum ochrany prírody – všetci žiaci

22.10. – Návšteva MOPaJ – 2. roč.

24.10. – Návšteva MOPaJ  v rámci dňa ochrany prírody – 3. roč.

25.10. - Výstava NATURA 2000 – Poznaj a chráň – všetci žiaci

30.10. – Prednáška o vesmíre v CVČ – 4. roč.

29.11. – Návšteva knižnice G. F. Belopotockého spojený s besedou o knihe – 3. roč.

29.11. – Návšteva múzea J. Kráľa – 3. roč.

30.11. – Návšteva pantomíny v Dome kultúry – všetci žiaci

11.11. -  Beseda „Starostlivosť o zvieratá v zime“ uskutočnená pracovníkmi MOPaJ – všetci ž.

12.12. – Remeselnícke variácie Vianoc – ukážky remeselníckych zručností, maľovanie

              vianočných gúľ – všetci žiaci ŠKD

05.02. – Návšteva divadelného predstavenia v Dome kultúry „Zlaté vajíčko “ – všetci žiaci

13.02. – Návšteva Tvorivých dielní v Múzeu K. Sokola – 4. roč.

05.03. – Bábkové divadlo  z Prešova „Zbojníkov sen“ – všetci žiaci

07.03. – K deťom cez ľudovú pieseň -  prehliadka žiackej  zručnosti – všetci žiaci ŠKD

04.03. – Návšteva divadla v Dome kultúry „ O červenej čiapočke“-  všetci žiaci

06.03. – Slávik Slovenska – školské kolo v súťaží piesní – všetci žiaci

10.03. – Návšteva výstavky – veľká noc KD Bodice – 2. roč.

17.04. -  Beseda „Príroda okolo nás“ výstava  samorastov spojená  s diapozitívmi- všetci žiaci

16.04. – Výchovný hudobný koncert „ Očová“ -  všetci žiaci

09.05. – Beseda s paraolympioniom Ľubomírom Gallom – všetci žiaci

22.04. -  Obúvanie stonožky – akcia TV Liptov a MOPaJ – tvorivá činnosť žiakov – všetci

24.04. – Tvorivé dielne – 4. roč.

20.06. – Tvorivé dielne – 4. roč.

 

 

Súťaže – športové, vedomostné...

 

  20.09. - Deň otvorených dverí polície – všetci žiaci

  21.09. - Dni športu – Hore Váhom dolu Váhom –  všetci žiaci

  11.10. - O pohár riaditeľky školy M. R. Martákovej –  obsadili sme 2.,2.,3. miesto,

                3. miesto obsadili žiaci ako družstvo

  22.11. -  Dodržiavane pravidiel cestnej premávky , dopravné značky cestou do školy všetci

  28.02. – Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína – všetci žiaci

  23.04. – Farebné vtáčatá – recitačná súťaž v Rbk. pre integrovaných žiakov – 1 žiak

   Apríl  – Dopravná výchova – teoretická časť podľa osnov, vypracovanie projektov – 4. roč.

   Apríl  – Dopravná výchova – Práca s publikáciou „S bicyklom na ceste“ – základné vyba-

                venie, jazda zručnosti... – všetci žiaci ŠKD                             

  27.04. – Beh oslobodenia Bodíc – 28. ročník , účasť 13 žiakov

               Umiestnenie:   2 x 1. miesto

                                       1 x 2. miesto

                                       4 x 3. miesto

 

  30.05. - Deň detí  - hry, súťaže ... – všetky deti

 

 

 

 

 

 

 

02.06. – 05.06. – Škola v prírode v Žiarskej doline na Chate Spojár

 

Akcie uskutočnené so žiakmi:

   • jazda na koni pri salaši 
   • vychádzka Žiarska dolina – jaskyňa
   • nočná hra
   • výstup na Žiarsku chatu k Šarafiovému vodopádu
   • miss – misster školy v prírode
   • ukážka cvičenia záchranárov z horskej služby, prílet helikoptéry
   • prednáška pracovníkov horskej služby, záchranné vozidlo
   • práca psovodu s lavínovým psom - ukážky
   • beseda – horskí skialpinisti, horská služba, horolezec, ukážky výstroja, oblečenia,

29.06. – didaktické hry – všetci žiaci

20.06. - Beh olympijského dňa – výber žiakov

 

 - Výtvarná súťaž : Hasiči očami detí

                               Škola pre budúcnosť – pre integrovaných žiakov

                               Fulla očami detí

                               Moja bezpečná jazda na bicykli – v ŠKD

                               Čo chcem mať na tričku – združenie Korytnačka – pre integr. žiakov

- vedomostná: matematický klokan

                         Hviezdoslavov kubín

                          Slávik Slovenska

                         Dopravé značky, dopravné situácie...

                         Dopravné noviny

- literárna súťaž : Škola hrou 

 

 

Iné

 

26.10. -  Zber papiera – všetci žiaci a rodičia

10.03. -  Zber papiera

           -  Morena -  spoločná žiacka výroba, pálenie s piesňami

           -  Svetový deň knihy – napísanie, výroba a ilustrácia vlastnej knižky – 4. roč.

05.12. -  Uskutočnenie zájazdu na oravský hrad pri príležitosti Mikuláša – všetci žiaci

06.12. -  Stretnutie s Mikulášom – besiedky tried – všetci žiaci

11.01. -  Otvorená hodina pre prvákov z MŠ Demänová a MŠ Pavčina Lehota -1. roč.

29.01. -  Karneval  masiek – všetci žiaci

29.02. - Veľkonočná záhrada – koláž z farebného papiera a zdobených kraslíc ... deti ŠKD

24.03. -  Účasť žiakov na celookresnom kole v recitácii HK

12.05. -  Exkurzia  na VPS Podbreziny –  triedenie odpadov - všetci žiaci

   Jún  -  Spoločný výlet na Spišský hrad

 

 

Účasť na výstavách

 

18.10. -   Návšteva galérie P. M. Bohúňa – 1. roč.

12.11. -  Návšteva galéria P. M. Bohúňa – 1. roč.

22.12. -  Vianočné triedne besiedky – všetci žiaci

               Návšteva galérie – 3. roč.

 

 

 

 

 

Žiaci navštevovali krúžky

 

 1. Anglický jazyk
 2. Práca s počítačom
 3. Výtvarný
 4. Športový
 5. Spevácko – hudobný

 

 

 

 

 

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Dotácia mesto

 2 264 007,85

      57 115,-  Sk                        

Hmotná núdza dotácia na stravu

               0   Sk

Hmotná núdza dotácia na učebné pomôcky

               0   Sk

Hmotné núdza dotácia motivačné

                 -  Sk

Dotácia na vzdelávacie poukazy

       42 560,- Sk

Dotácia na cestovné žiakov

       12 240,- Sk

Dotácia na asistenta učiteľa

       34 916,- Sk

Vlastné príjmy

         4 430,- Sk

Iné

                 -    Sk

SPOLU:

 2 415 268,85 Sk

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy za rok 2005

 

 

 • viď bod 10 Metodického usmernenia č. 10/2006-R z 25.5.2006              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ROZBOR ČINNOSTÍ ŠKD ZA ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008

 

 V ŠKD bolo prihlásených 47 detí. I.odd. navštevovali žiaci 1. a 2. ročníka v počte žiakov 27. Pracovali pod vedením vych. M. Kováčovej. V  II.odd. pracovali žiaci 3. a 4. ročníka pod vedením Mgr. E. Jurčová, J. Švihrová, J. Brezová, R. Kureková do 26.03.08 a od 01.04.08 M. Bistiaková. Práca v ŠKD vytvárala ideálne podmienky na detskú kreativitu, nakoľko umožňovala deťom zapojiť sa do rôznorodého počtu aktivít – pohybových, hudobných, tanečných, výtvarných, vedomostných a športových.

 

Výtvarná výchova – zhotovenie jesennej inšpirácie (veselé tekvice, šarkany, farebné astry ), zimné námety  (snehové vločky, výzdoba vianočného stromčeka ), jarná téma ( maľovanie kraslíc netradičnou technikou a návšteva Slovenského múzea  jaskyniarstva, ochrany prírody). Kolektívna práca- plagát rozkvitnutá lúka, výzdoba triedy rozkvitnuté čerešne, výzdoba kultúrneho domu v Demänovej ku Dňu matiek. Maľovanie na chodník- téma zvieratká.

 

Regionálna výchova - na vychádzkach boli žiaci konfrontovaní s prírodou a tak si budovali vzťah k nej. Neustále ju pozorovali, a tým jej porozumeli. Kládli sme dôraz hlavne na silnú prepojenosť človeka na prírodný cyklus a spoznávanie najbližšieho okolia ( orientácia v teréne, poznávanie mestskej časti, chotárov, kopcov a ekosystémov v nich.

 

Športová výchova – v priestoroch školského dvora aktívne oddychovali žiaci pri loptových hrách ( futbal, vybíjaná, švihadlová škôlka, Hip- hop kruhy ), na ihrisku  deti trénovali atletické disciplíny – vytrvalostný beh, hod kriketovou loptičkou a skok z miesta. Svoje fyzické zdatnosti si preverili účasťou na Behu oslobodenia Bodíc, kde vo svojej kategórii získali prvé miesta. V zimnom období sa chodili sánkovať a bobovať na kopec Sitieň a svoju sánkarskú zručnosť ukázali na klubových pretekoch, ktoré sme pre ne pripravili. To, že naše deti sú športovo zdatné dokázali aj na futbalovom turnaji poriadanom ZŠ Demänovská, kde chlapci obsadili prvé miesto.

 

Hudobno– pohybová výchova – pomohla kultivovať rytmický prejav detí, podporila pravidelnosť funkcií telesných orgánov a kondície. Podstatným momentom bol fakt, že hudba a tanec vytvárajú pozitívne naladenie detí a podporujú ich sebavedomie pri vystúpeniach na kultúrnych podujatiach. Pásmom básní a tancov sme sa  v mesiaci október, január, február a marec prezentovali pri rôznych výročiach v klube dôchodcov v Demänovej a Bodiciach. Dôstojne sme reprezentovali našu školu aj pásmom básni pri príležitosti SNP a Výročie oslobodenia. Tančekom pod názvom „ Tanec ako dar“ vyjadrili deti úctu a vďaku svojim mamičkám.

 

Počítačové zručnosti naše deti praktizovali využívaním PC učebne každý piatok a počas rannej činnosti sme deti pripravovali na vyučovací proces – joga, muzikoterapia, ranné rozcvičky. Využívaním kartotéky didaktických hier sme deti viedli k samostatnému písaniu DU a precvičovali sme s nimi čítanie. Podporili sme aktívne čítanie kníh výpožičkami z bohatého knižného fondu ŽK. Využívali sme didaktickú techniku DVD a CD nosičov na tvorivý rozhovor a rozvíjanie slovnej komunikácie. Navštevovaním ŠJ sme sa snažili upevniť stravovacie návyky pri stolovaní a dodržiavali sme psychohygienu.

     V spolupráci tr. učiteľkami sme sa navzájom snažili podporovať vo výchovno- vzdelávacej práci. Aktívnou účasťou a zainteresovanosťou na živote obce- kontakty s rodičmi, spolupráca s Klubom dôchodcov vytvárajú komplex prejavov, ktorý odzrkadľuje náš pozitívny vplyv na výchovu mladého človeka.

 

Vypracovala: Mária Kováčová

dňa 18.06.2008 v Demänovej

Základná škola s materskou školou, P. J. Kerna 76, 031 01 Liptovský Mikuláš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej práce základnej školy

za školský rok 2007/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Marta Jurčiová, RŠ

 

 

 

 

Vyhodnocovacia správa bola prerokovaná na pedagogickej rade školy dňa 30.09.2008.

 

Vyhodnocovacia správa bola prerokovaná na rade školy dňa 13.10.2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Demänovská ulica 408/4A
  031 01 Liptovský Mikuláš
 • Tel.: 044/5541336
  Fax: 044/5541336
  mobil: 0911 397025
  Tel:: 044/5549256 (Demänová)

Fotogaléria